TCAS/รับตรง61 ภาคปกติ ประเภทโควตา ม.ราชภัฏเชียงราย 2561

รับตรง60 วิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ ราชภัฏสวนสุนันทา 2560 (รอบ 2)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบ 2)

กําหนดการรับสมัคร

 • 18 เมษายน – 18 พฤษภาคม 2560
 • (หน้า 6)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่
  • หลักสูตรศิลปบัณฑิต (นานาชาติ)
   • สาขาการสร้างภาพยนตร์ 20 คน
   • สาขาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล 20 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า จากในประเทศ หรือต่างประเทศ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือเทียบเท่า
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 40 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นหนังสือรับรอง
 • ยื่นผลงาน-ถ้ามี
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านทางอาจารย์แนะนำของโรงเรียน
 • หรือ สมัครด้วยตนเองที่ วิทยาการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5 6