โครงการสอบชิงทุนเข้ารับศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ม.รังสิต 2557

โครงการสอบชิงทุนเข้ารับศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ม.รังสิต 2557

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กำลังรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อสอบชิงทุนเข้ารับศึกษาต่อคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จำนวน 3 ทุน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข่าวด่วน

ประเภทที่ 1 ทุนปริญญาตรีต่อเนื่องปริญญาโท จำนวน 1 ทุน (ได้รับค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาเต็มจำนวน ตลอดระยะเวลาให้ทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีและโท แต่จะไม่เกินระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรที่ได้รับ)

ประเภทที่ 2 ทุนปริญญาตรี ดร. อาทิตย์ อุไรรัตน์ จำนวน 1 ทุน (ได้รับค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาเต็มจำนวน ตลอดระยะเวลาให้ทุนการศึกษา แต่จะไม่เกินระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรที่ได้รับ)

ประเภทที่ 3 ทุนปริญญาตรี ประสิทธิ์-คุณหญิงพัฒนา อุไรรัตน์ จำนวน 1 ทุน (ลดค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาครึ่งหนึ่ง ตลอดระยะเวลาให้ทุนการศึกษา แต่จะไม่เกินระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรที่ได้รับทุน)

กําหนดการรับสมัคร

  • บัดนี้ – 16 ธันวาคม 2556

คุณสมบัติ

  • กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6
  • มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.50 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สำหรับทุนปริญญาตรีต่อเนื่องปริญญาโทและทุนปริญญาตรี ดร. อาทิตย์ อุไรรัตน์) (ต้องยืนยันผลการเรียนอีกครั้งก่อนเข้าศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร์)
  • หรือ ไม่ต่ำกว่า 3.00 ในระดับในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สำหรับทุนปริญญาตรี ประสิทธิ์-คุณหญิงพัฒนา อุไรรัตน์) (ต้องยืนยันผลการเรียนอีกครั้งก่อนเข้าศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร์)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์