รับตรง60 ทั่วประเทศ 1,107 คน ราชมงคลพระนคร 2560 (รอบ 2)

รับตรง60 ทั่วประเทศ 1,107 คน ราชมงคลพระนคร 2560 (รอบ 2)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบ 2)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 10 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2560
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะศิลปศาสตร์
  • การท่องเที่ยว
  • การโรงแรม
  • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
  • (หน้า 3)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์-เทียบโอน-สมทบ
  • วัสดุศาสตร์และอุตสาหกรรม
  • (หน้า 3)
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • การบัญชี
  • การตลาด-การสื่อสารการตลาด
  • การเงิน
  • ธุรกิจระหว่างประเทศ-ภาคภาษาอังกฤษ-สมทบ
  • ระบบสารสนเทศ-คอมพิวเตอร์
  • การตลาด-การบริหารธุรกิจค้าปลีก-สมทบ
  • การบัญชี-การบัญชีบริหาร
  • ระบบสารสนเทศ-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ-เทียบโอน-สมทบ
  • การบัญชี-การสอบบัญชี-เทียบโอน
  • การจัดการ-การจัดการทั่วไป-เทียบโอน-สมทบ-ส.อา.
  • การบัญชี-การบัญชีการเงิน-เทียบโอน-สมทบ-ส.อา.
  • (หน้า 3)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์
  • วิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน-ต่อเนื่อง
  • วิศวกรรมมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอัตโนมัติ
  • วิศวกรรมไฟฟ้า-สมทบ
  • วิศวกรรมเครื่องกล-สมทบ
  • วิศวกรรมโยธา-สมทบ
  • วิศวกรรมการบำรุงรักษา-สมทบ
  • วิศวกรรมเครื่องกล-เทียบโอน-สมทบ
  • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-เทียบโอน-สมทบ
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมอุตสาหการ-เทียบโอน
  • (หน้า 3)
 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • วิศวกรรมเครื่องกล-เครื่องกล
  • วิศวกรรมเครื่องกล-อุตสาหการ
  • วิศวกรรมไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำลัง
  • วิศวกรรมไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
  • วิศวกรรมเครื่องกล-เครื่องกล-ต่อเนื่อง
  • วิศวกรรมอุตสาหการ-ต่อเนื่อง
  • (หน้า 4)
 • คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
  • เทคโนโลยีเสื้อผ้า
  • ออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
  • เทคโนโลยีเสื้อผ้า-เทียบโอน
  • นวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ
  • (หน้า 4)
 • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • การออกแบบเครื่องแต่งกายแฟชั่น
  • การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์-เทียบโอน
  • (หน้า 5)
 • คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • (หน้า 5)
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
  • การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • การออกแบบบรรจุภัณฑ์
  • สถาปัตยกรรม
  • (หน้า 5)

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ม.6 / ปวช. / ปวส. หรือเทียบเท่า
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด

จำนวนที่รับ

 • รวม 1,107 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: