TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.ทักษิณ 2561

รับตรง60 TSU Smart Engineering ม.ทักษิณ-พัทลุง 2560

มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต โครงการ TSU Smart Engineering ประจำปีการศึกษา 2560

กําหนดการรับสมัคร

 • 21 มีนาคม – 13 กรกฎาคม 2560
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  • วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 40 คน
  • วิศวกรรมยางและพอลิเมอร์ 40 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.3 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50 สำหรับวุฒิปวช. ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • กรณีผลการเรียนไม่เป็นไปตามที่กำหนด ให้ผู้สมัครเขียนเรียงความด้วยลายมือตัวเองในหัวข้อ งานวิศวกรรมในยุคไทยแลนด์ 4.0 ความยาวไม่น้อยกว่า ครึ่งหน้ากระดาษ A4
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 80 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ต
 • หรือ สมัครทางไปรษณีย์
 • หรือ สมัครด้วยตนเอง ที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 • (หน้า 2)
หน้า: 1 2 3 4