รับตรง61 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ม.แม่ฟ้าหลวง 2561

รับตรง60 ทั่วประเทศ 565 คน ม.แม่ฟ้าหลวง 2560 (เพิ่มเติม)

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)

กําหนดการรับสมัคร

 • 12 – 30 เมษายน 2560
 • (หน้า 6)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  • จีนศึกษา
 • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
  • นิติศาสตร์
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  • บริหารธุรกิจ
  • การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
  • การจัดการธุรกิจการบิน
   • ธุรกิจโลจิสติกส์ทางการบิน
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • เคมีประยุกต์
  • วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
  • เทคโนโลยีการอาหาร
  • เทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ
  • วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
  • อนามัยสิ่งแวดล้อม
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  • วิศวกรรมวัสดุ
  • วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ
 • หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
  • การแพทย์แผนไทยประยุกต์
 • หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต
  • การแพทย์แผนจีน
 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
  • สาธารณสุขศาสตร์
 • (หน้า 2, 8)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปวช. กศน. หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระต่างๆ ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีความสามารถในการศึกษาในระดับการเรียนสอนเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากม.แม่ฟ้าหลวงจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 3, 5)

จำนวนที่รับ

 • รวม 565 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบคัดเลือก
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 8)
 • (ค่าเทอม หน้า 12)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 6)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14