TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.ธรรมศาสตร์ 2561

รับตรง60 ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์-ท่าพระจันทร์ 2560

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) วิทยาลัยสหวิทยาการ ประจำปีการศึกษา 2560

กําหนดการรับสมัคร

 • 19 เมษายน – 19 มิถุนายน 2560
 • (หน้า 8)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาไทย สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) วิทยาลัยสหวิทยาการ
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • มีผลการสอบ O-NET 5 วิชา คือ ภาษาไทย / สังคมศึกษา / ภาษาอังกฤษ / คณิตศาสตร์ / วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 หรือ 2559 เท่านั้น
 • มีผลการสอบ GAT
 • มีผลการสอบ PAT อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  • ผู้สมัครพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ต้องมีคะแนน PAT 1
  • ผู้สมัครพื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 2) ต้องมีคะแนน PAT 7 รหัสใดรหัสหนึ่งเท่านั้น
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • พื้นฐานวิทยาศาสตร์ 10 คน
 • พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 2) 20 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • หรือ สมัครทางไปรษณีย์
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9