TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.ศิลปากร 2561

รับตรง60 โรงเรียนวิทยาศาสตร์/โครงการ วมว. คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร 2560

มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์ และโครงการสนับสนุนจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน วมว. เข้าศึกษาต่อ คณะวิทยาศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560

กําหนดการรับสมัคร

 • 7 มีนาคม – 12 พฤษภาคม 2560
 • (หน้า 2)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณิตศาสตร์
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์
  • ชีววิทยา
  • จุลวิทยา
  • เคมี
  • ฟิสิกส์
  • สถิติ
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียน โครงการ วมว. และโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ได้แก่ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ และโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มวิทย์และคณิต ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • สาขาวิชาละไม่เกิน 10 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นแฟ้มผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์
 • หรือ สมัครด้วยตนเอง ที่ งานบริการการศึกษา อาคารวิทยาศาสตร์ 1 ชั้นล่าง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปกร นครปฐม
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4