โครงการรับตรง บ่มเพาะต้นกล้าวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์-ภูเก็ต 2557

โครงการรับตรง บ่มเพาะต้นกล้าวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์-ภูเก็ต 2557

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เป็นวิทยาเขตนานาชาติขนาดกลาง และเป็นศูนย์กลางการศึกษาของภูมิภาค ที่มีความเข้มแข็งทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านการจัดการการบริการและการท่องเที่ยว ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในโครงการจัดตั้งโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคพังงา ที่มีผลการเรียนดีและมีความสนใจที่จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โดยไม่ต้องผ่านการลอบคัดเลือกที่จัดโดยสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 6 – 13 ธันวาคม 2556

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะการบริการและการท่องเที่ยว
  • การจัดการการบริการ — 20 คน
  • การจัดการการท่องเที่ยว — 20 คน
 • คณะวิเทศศึกษา
  • วิเทศธุรกิจ : จีน — 10 คน
  • จีนศึกษา — 10 คน
  • ไทยศึกษา — 10 คน
  • วิเทศศึกษา
   • วิชาเอกวิเทศธุรกิจ : เกาลี — 5 คน
   • วิชาเอกเกาหลีศึกษา — 5 คน
 • คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ — 10 คน
  • ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ — 10 คน
  • วิศวกรรมซอฟต์แวร์ — 10 คน
  • เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม — 10 คน
  • ภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม — 10 คน

คุณสมบัติ

 • กำลงศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในโครงการจัดตั้งโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคพังงา และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2556

จำนวนรับ

 • รวม 130 คน

วิธีสมัคร

 • ส่งใบสมัครผ่าน โครงการจัดตั้งโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคพังงา

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์