รับตรง60 วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี/นานาชาติ ม.เกษตรศาสตร์ 2560

รับตรง60 วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี/นานาชาติ ม.เกษตรศาสตร์ 2560

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (นานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • รอบแรก : บัดนี้ – 27 มกราคม 2560
 • รอบสอง : บัดนี้ – 26 เมษายน 2560

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี/นานาชาติ
  • เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร
  • ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ
  • เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง
  • ชีวสารสนเทศ
  • อุตสาหกรรมเกษตร
  • เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • รูปแบบที่ 1
  • มีผลการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
   • TOEFL-iBT — ไม่ต่ำกว่า 61 หรือ
   • CU-TEP — ไม่ต่ำกว่า 61 หรือ
   • IELTS — ไม่ต่ำกว่า 5.5
  • มีผลการทดสอบทางคณิตศาสตร์ อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
   • SAT I (Math Section)
   • SAT II (Math I)
   • SAT II (Math II)
  • มีผลการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
   • SAT II (Physics)
   • SAT II (Chemistry)
   • SAT II (Biology)
 • รูปแบบที่ 2
  • มีผลการสอบ O-NET โดยวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 31
  • มีผลการสอบ GAT/PAT1/PAT2

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์

รับข่าวสารเพิ่มเติม

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

เว็บไซต์