รับตรง60 ทันตแพทย์-หลักสูตรทวิภาษา ม.ธรรมศาสตร์ 2560 (รอบ 2)

รับตรง60 ทันตแพทย์-หลักสูตรทวิภาษา ม.ธรรมศาสตร์ 2560 (รอบ 2)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบ 2)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 30 มีนาคม – 30 เมษายน 2560
 • (หน้า 12)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทวิภาษา หลักสูตร 6 ปี
 • (หน้า 2, 14)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณิต จากในประเทศ หรือต่างประเทศ
 • มีผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  • IELTS ประเภท Academic ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน แต่ละทักษะ — ไม่ต่ำกว่า 6.5 หรือ IELST UKVI เทียบเท่า หรือ
  • TOEFL PBT — ไม่ต่ำกว่า 550 หรือ
  • TOEFL CBT — ไม่ต่ำกว่า 213 หรือ
  • TOEFL IBT — ไม่ต่ำกว่า 79 หรือ
  • TU-GET — ไม่ต่ำกว่า 550
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคกาคศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50 กรณีสำเร็จการศึกษาแล้ว ใช้ตลอดหลักสูตร
 • มีผลการสอบ Biomedical Admissions Test (BMAT)
  • โดยมีคะแนนให้ Section 2 ไม่ต่ำกว่า 3.50
 • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • 11 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์และความถนัดเหมาะสมกับวิชาชีพ
 • (หน้า 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 6)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์