รับตรง60 ระบบสอบกลาง (Admissions) สถาบันพระบรมราชชนก 2560

รับตรง60 ระบบสอบกลาง (Admissions) สถาบันพระบรมราชชนก 2560

สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยในสังกัดฯ ระบบสอบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 10 – 27 เมษายน 2560
 • (หน้า 8)

สาขาที่เปิดรับ – ระดับปริญญาตรี

 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
  • สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัรฑิต
  • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
  • สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
 • หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
  • สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
  • สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ – ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี

 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์
  • สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
  • สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
  • สาขาวิชาเวชระเบียน
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
  • สาขาวิชาโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์
 • (หน้า 2)

หลักสูตรร่วมผลิตและฝากเรียนที่สถาบันการศึกษาอื่นๆ

 • หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
  • ร่วมผลิตระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา และวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี
 • หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
  • ร่วมผลิตระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา และวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ชลบุรี
 • หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
  • เรียนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โปรแกรมที่เน้นคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
 • มีผลการสอบ O-NET ไทย สังคม อังกฤษ คณิต วิทย์
 • มีผลการสอบ GAT และ PAT 2
 • มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้าน อยู่ในเขตสุขภาพที่สมัคร ไม่น้อยกว่า 1 ปี
  • หรือบิดา หรือมาดา หรือผู้ปกครองโดยชอบธรรมตามกฏหมาย มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในเขตสุขภาพที่สมัคร ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • อายุ 16 – 35 ปีบริบูรณ์
 • เฉพาะหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
  • มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร
  • ไม่รับผู้จบการศึกษานอกโรงเรียน
 • (หน้า 3)
 • (รายชื่อวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชนก หน้า 12)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ
 • (หน้า 8, 10)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์