TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.มหิดล 2561

รับตรง60 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 2560 (ภาคเรียนที่ 1)

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนานาชาติ (MUIC) ประจำปีการศึกษา 2560 (ภาคเรียนที่ 1)

กําหนดการรับสมัคร

 • รอบที่ 1
  • 19 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2560
 • รอบที่ 2
  • 4 – 21 กรกฎาคม 2560

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  • การออกแบบนิเทศศิลป์
  • วัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา
  • สังคมศาสตร์
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
  • เคมี
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • ฟิสิกส์
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  • เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
  • การเงิน
  • ธุรกิจระหว่างประเทศ
  • การตลาด
  • การจัดการการบริการนานาชาติ
 • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
  • วิชาสื่อและการสื่อสาร
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการทดสอบวัดความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
  • TOEFL (Internet-based) — ตั้งแต่ 79 คะแนนขึ้นไป หรือ
  • IELTS Aacademic band) — ตั้งแต่ 6.0 ขึ้นไป หรือ
  • ทดสอบโดย วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ และ/หรือ สอบคัดเลือก
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

เว็บไซต์