รับตรง60 ชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ ว.วิทย์ฯการแพทย์ฯจุฬาภรณ์ ม.มหิดล 2560 (รอบ 3)

รับตรง60 ชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ ว.วิทย์ฯการแพทย์ฯจุฬาภรณ์ ม.มหิดล 2560 (รอบ 3)

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ หลักสูตรนานาชาติ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบ 3)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 มีนาคม – 21 เมษายน 2560
 • (หน้า 5)

สาขาที่เปิดรับ

 • สาขาวิชาชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ หลักสูตรนานาชาติ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ กลุ่มที่ 1 : นักเรียนจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 1 ปี จากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาคณิต ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  • TOEFL / IELTS / CU-TEP หรืออื่นๆ ตามการพิจารณาของคณะกรรมการ
 • มีผลการสอบอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • GAT + PAT1 + PAT2
  • หรือ SAT (Math & Bio)
  • หรือ มีเหรียญรางวัลโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ กลุ่มที่ 2 : นักเรียนจากโรงเรียนทั่วไป

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี และเไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาคณิต ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  • TOEFL / IELTS / CU-TEP หรืออื่นๆ ตามการพิจารณาของคณะกรรมการ
 • มีผลการสอบอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • GAT + PAT1 + PAT2
  • หรือ SAT (Math & Bio)
  • หรือ มีเหรียญรางวัลโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง
 • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • กลุ่มที่ 1 : นักเรียนจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 9 คน
 • กลุ่มที่ 2 : นักเรียนจากโรงเรียนทั่วไป 14 คน
 • (รวม 23 คน)
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5 6