โครงการรับตรง พสวท. คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 2557

โครงการรับตรง พสวท. คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 2557

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • บัดนี้ – 17 มกราคม 2557

สาขาที่เปิดรับ

 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 • สาขาวิชาเคมี
 • สาขาวิชาฟิสิกส์
 • สาขาวิชาชีววิทยา
 • สาขาวิชาสัตววิทยา
 • สาขาวิชาพฤกษศาสตร์

คุณสมบัติ

 • ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ ในปีการศึกษา 2556 จากโรงเรียนมัธยมศึกษาทั้ง 24 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม นนทบุรีปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรีสมุทรสงคราม สุพรรณบุรี ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทองอุทัยธานี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้วและกรุงเทพมหานคร
 • มีผลการเรียนตลอดหลักสูตร ชั้น ม.4 – ม.6 ภาคตั้นดังนี้
  • คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวมทุกวิชา — ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • คะแนนเฉลี่ยรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ — ไม่ต่ำกว่า 3.25
  • คะแนนเฉลี่ยรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ — ไม่ต่ำกว่า 3.25
 • มีผลการสอบ GAT, PAT1, PAT2 ครั้งที่ 1/2557

จำนวนรับ

 • คัดเลือกตามประกาศนี้ — 9 คน
 • รับนักเรียนในโครงการ พสวท. ต่อเนื่องจากมัยมศึกษาตอนปลาย — 6 คน

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านเว็บไซต์ที่ http://www.sci.ku.ac.th

เอกสารเพิ่มเติม

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

อื่นๆ