TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.ขอนแก่น 2561

รับตรง60 ผลิตครูดีห้าสิบปีศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2560

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ โครงการผลิตครูดี 50 ปี ศึกษาศาสตร์ มข. ประจำปีการศึกษา 2560

กําหนดการรับสมัคร

 • 20 มีนาคม – 21 เมษายน 2560
 • (หน้า 6)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
  • คณิตศาสตร์ศึกษา 18 คน
  • การสอนภาษาไทย 6 คน
  • สังคมศึกษา 6 คน
  • การสอนภาษาญี่ปุ่น 6 คน
  • พลศึกษา 6 คน
  • ศิลปศึกษา 6 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
 • มีผลการสอบ GAT
 • มีผลการสอบ O-NET
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด-ไม่ทุกสาขาวิชา
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 48 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • ทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาชีพครู จัดสอบโดยคณะศึกษาศาสตร์
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว้บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 6)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8