TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.พะเยา 2561

รับตรง60 การแพทย์แผนจีนบัณฑิต คู่ขนาน 2 ปริญญา ม.พะเยา 2560

มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการรับนิสิตหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต คู่ขนาน 2 ปริญญา ประจำปีการศึกษา 2560

กําหนดการรับสมัคร

 • 27 มีนาคม – 29 พฤษภาคม 2560
 • (หน้า 4)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คู่ขนาน 2 ปริญญา
 • (หน้า 4)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ แผนการเรียนวิทย์-คณิต ทั่วประเทศ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
  • กรณีมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.50-2.99 ต้องมีผลการสอบ PAT 2 ประกอบการพิจารณา
 • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • 40 คน
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)
 • (ค่าเทอม หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5 6