TCAS/รับตรง61 เทคโนโลยีอุตสาหกรรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา 2561

รับตรง60 คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา 2560 (ครั้งที่ 2)

มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง คณะดนตรีและการแสดง ประจำปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 2)

กําหนดการรับสมัคร

 • 31 มีนาคม – 30 เมษายน 2560
 • (หน้า 2)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะดนตรีและการแสดง หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
  • ดนตรี-ดนตรีไทย 30 คน
  • ดนตรี-ดนตรีสากล 90 คน
  • ศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์และการกำกับลีลา 30 คน
  • ศิลปะการแสดง-ศิลปะการละคร 35 คน
 • (หน้า 3, 5)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • รวม 185 คน
 • (หน้า 5)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบทฤษฎี
 • สอบปฏิบัติ
 • สอบสัมภาษณ์
 • ยื่นแฟ้มสะสมผลงาน
 • (หน้า 5, 6, 9)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10