TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน จุฬาลงกรณ์ 2561

โครงการรับตรง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี-นานาชาติ จุฬาฯ 2557

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ปีการศึกษา 2557

กําหนดการรับสมัคร

 • 6 – 31 มกรคม 2557

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
  • แขนงธุรกิจระหว่างประเทศ
  • แขนงการวิเคราะห์ทางการเงินและการลงทุน
 • สาขาวิชาการบัญชี

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีคะแนนสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
  • TOEFL (Paper-based) — ไม่ต่ำกว่า 550 หรือ
  • TOEFL (Internet-based) — ไม่ต่ำกว่า 79 หรือ
  • IELTS — ไม่ต่ำกว่า 6.0 หรือ
  • SAT I (Critical Reading) — ไม่ต่ำกว่า 500 หรือ
  • CU-TEP
   • ก่อนปี พ.ศ.2556 — ไม่ต่ำกว่า 500 หรือ
   • ตั้งแต่ พ.ศ.2556 — ไม่ต่ำกว่า 80
 • มีคะแนนรวมของการสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษและวัดความถนัดทางคณิตศาสตร์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  • CU-AAT (Verbal Section และ Math Section) — รวมไม่ต่ำกว่า 1000 คะแนน หรือ
  • SAT I (Critical Reading และ Math) — รวมไม่ต่ำกว่า 1000 คะแนน
 • สามารถใช้คะแนนผลการสอบ ย้อนหลังได้ไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร

จำนวนรับ

 • 160 คน

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านเว็บไซต์ ที่ http://bba.accchula.ac.th

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์