TCAS/รับตรง61 ประเภทอิสระ ม.เกษตรศาสตร์-ศรีราชา 2561

รับตรง60 เศรษฐศาสตร์การประกอบการ-นานาชาติ/EEBA ม.เกษตรศาสตร์ 2560 (รอบ 2)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ หลักสูตรนานาชาติ คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบ 2)

กําหนดการรับสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์
  • 10 มีนาคม – 21 เมษายน 2560
 • สมัครด้วยตนเอง
  • 10 มีนาคม – 4 พฤษภาคม 2560
 • (หน้า 4)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ หลักสูตรนานาชาติ คณะเศรษฐศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาในประเทศ หรือต่างประเทศ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรืออย่างอื่นเทียบเท่า
 • มีผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ อย่างน้อย 1 รายการ ดังนี้
  • TOEFL
   • Paper-based — ไม่ต่ำกว่า 550 หรือ
   • Computer-based — ไม่ต่ำกว่า 215 หรือ
   • Internet-based — ไม่ต่ำกว่า 80 หรือ
   • ITP-based — ไม่ต่ำกว่า 550 หรือ
  • IELTS — ไม่ต่ำกว่า 5.5 หรือ
  • CU-TEP — ไม่ต่ำกว่า 80 หรือ
  • KU-EPT — ไม่ต่ำกว่า 75 หรือ
  • OOPT — ไม่ต่ำกว่า 85 หรือ
  • O-NET — ไม่ต่ำกว่า 90 คะแนน
 • มีผลการสอบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์ อย่างน้อย 1 รายการ ดังนี้
  • SAT I (Math) — ไม่ต่ำกว่า 520 คะแนน หรือ
  • Redesigned SAT — ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือ
  • EEBA-MPT — ไม่ต่ำกว่า 70%
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • ไม่เกิน 80 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)
 • (ค่าเทอม หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์
 • หรือ สมัครด้วยตนเอง ที่ศูนย์กิจการนานาชาติ คณะเศรษฐศาสตร์ ห้อง 5216 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5