TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.ศิลปากร 2561

รับตรง60 +ทุน โครงการเพชรสนามจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร 2560 (รอบ 2)

มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี พร้อมรับทุนตามโครงการเพชรสนามจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบ 2)

กําหนดการรับสมัคร

 • 7 มีนาคม – 12 พฤษภาคม 2560
 • (หน้า 2)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณิตศาสตร์
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์
  • ชีววิทยา
  • จุลวิทยา
  • เคมี
  • ฟิสิกส์
  • สถิติ
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนวิทย์-คณิต
 • เป็นนักเรียนที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยรวมวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 รวมกัน ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • หรือ เป็นนักเรียนที่ได้รับวุฒิบัตรค่ายอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ จากศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากร หรือจากศูนย์โรงเรียนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากร หรือโครงการวิทยาศาสตร์และอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ
  • หรือ เป็นนักเรียนที่ได้รับรางวัลที่ 1 ที่ 2 หรือที่ 3 จากการประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ซึ่งจัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • หรือ เป็นนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการประกวดโครงงาน หรือสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม โปรแกรมซอฟแวร์ ในระดับชาติและนานาชาติ
  • หรือ สำเร็จการศึกษา/กำลังศึกษา ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ หรือโรงเรียนในโครงการพิเศษวิทยาศาสตร์ เช่น สสวท. สพฐ. วมว.
 • มีผลการสอบ วิชาสามัญ 5 วิชา ได้แก่ อังกฤษ คณิต 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • สาขาวิชาละไม่เกิน 10 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)
 • (เงื่อนไขทุนการศึกษา หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์
 • หรือ สมัครด้วยตนเอง ที่ งานบริการการศึกษา อาคารวิทยาศาสตร์ 1 ชั้นล่าง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5