TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน พระจอมเกล้าลาดกระบัง 2561

รับตรง60 เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ-นานาชาติ ลาดกระบัง 2560 (รอบ 2)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ โควตาผู้มีถิ่นพำนักอยู่ในต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบ 2)

กําหนดการรับสมัคร

 • 23 มีนาคม – 15 พฤษภาคม 2560
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการสอบทางคณิตศาสตร์ อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
  • SAT / ACT / AP / A-Level / AS-Level / O-Level / GCSE / IGCSE / IB-Diploma / NCEA / Gaokoa / ผลการเรียนเฉลี่ยคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการสอบทางภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
  • TOEFL / IELTS / Cambridge English Exam / Gaokao / ผลคะแนนภาษาอังกฤษอื่นๆ
  • หรือ ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เป็นเวลา 2 ปีขึ้นไป ในโรงเรียนนานาชาติ ซึ่งใช้ภาษาหลักของการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
 • มีถิ่นพำนักอยู่ในต่างประเทศ
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 10 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)
 • (ทุนการศึกษา หน้า 4, 6, 7)
 • (ค่าเทอม หน้า 7)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7