รับตรง60 ระดับปริญญาตรี ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง 2560 (รอบ 2)

รับตรง60 ระดับปริญญาตรี ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง 2560 (รอบ 2)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบ 2)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์
  • 10 มีนาคม – 19 พฤษภาคม 2560
 • สมัครด้วยตนเอง
  • 10 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2560
 • (หน้า 11)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • (ยื่น GAT/PAT)
  • (หน้า 7)
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
  • (สอบวิชาเฉพาะ)
  • (หน้า 8)
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • อนามัยชุมชน
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • อนามัยสิ่งแวดล้อม
  • (ยื่น ผลการเรียน/GAT/PAT)
  • (หน้า 9)
 • วิทยาลัยสหวิทยาการ
  • สหวิทยาการสังคมศาสตร์
  • (ยื่น TU STAR)
  • (หน้า 10)

คุณสมบัติ

 • ประเภท 17 จังหวัดภาคเหนือ
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในโรงเรียนของ 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ ลำปาง พิษณุโลก นครสวรรค์ แพร่ เชียงราย น่าน อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ ตาก ลำพูน เชียงใหม่ พะเยา แม่ฮ่องสอน กำแพงเพชร สุโขทัย พิจิตร และอุทัยธานี
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
  • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • ประเภท ทั่วประเทศ
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในโรงเรียน 77 จังหวัดทั่วประเทศไทย
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
  • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด

จำนวนที่รับ

 • รวม 175 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นคะแนนสอบข้อเขียน และ/หรือ สอบวิชาเฉพาะ และ/หรือ สอบปฏิบัติ และ/หรือคะแนน GAT และ/หรือ TU-STAR
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3, 12)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์
 • หรือ สมัครด้วยตนเอง ที่ หมวดทะเบียนนักศึกษา งานบริการการศึกษาและกิจกาารนักศึกษาศูนย์ลำปาง กองบริหารศูนย์ลำปาง ห้อง 3116 ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 5 ชั้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์