โครงการรับตรง คณะบริหารธุรกิจฯ ตรี-โท-เอก พระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพ,ระยอง 2557

โครงการรับตรง คณะบริหารธุรกิจฯ ตรี-โท-เอก พระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพ,ระยอง 2557

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ คณะบริหารธุรกิจและศึกษาทั่วไป ระดับปริญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2557

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • กรุงเทพฯ
  • ปริญญาโท บธ.ม.
   • MBA บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม – รับสมัครผู้จบปริญญาตรีทุกสาขา หลักสูตร 2 ปี ไม่ทำวิทยานิพนธ์ / ภาคเช้า เรียนสัปดาห์ละ 2 วัน หรือเรียน 1 วันสำหรับผู้บริหาร, ภาคคำ เรียนสัปดาห์ละ 3 วัน 18.00 – 21.00 น.
  • ปริญญาเอก บธ.ด.
   • DBA บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม – รับสมัครผู้จบปริญญาโททุกสาขา หลักสูตร 3 ปี หลักสูตรผู้บริการ (X-DBA) ต้องมีประสบการณ์เป็นผู้บริหารไม่น้อยกว่า 3 ปี / เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ 09.00 – 16.00 น.
 • ระยอง
  • ปริญญาตรี
   • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต บธ.บ. :BBA รับสมัครผู้จบมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6, ปวช. หรือเทียบเท่าในทุกสาขา
    • สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
    • สาขาวิชาการบัญชี
    • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • ปริญญาโท บธ.ม.
   • MBA บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม / รับสมัครผู้จบปริญญาตรีทุกสาขา หลักสูตร 2 ปี ไม่ทำวิทยานิพนธ์ หลักสูตรผู้บริหาร (X-MBA) ต้องมีประสบการณ์เป็นผู้บริหารไม่น้อยกว่า 2 ปี / เรียนเฉพาะวันเสาร์ 09.00 – 20.00 น.
  • ปริญญาเอก บธ.ด.
   • DBA บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม รับสมัครผู้จบปริญญาโททุกสาขา หลักสูตร 3 ปี หลักสูตรผู้บริหาร (X-DBA) ต้องมีประสบการณ์เป็นผู้บริหารไม่น้อยกว่า 3 ปี / เรียนเฉพาะวันเสาร์ 09.00 – 16.00 น.

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์