รับตรง60 การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว-ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์-กำแพงแสน 2560

รับตรง60 การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว-ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์-กำแพงแสน 2560

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 20 มีนาคม – 19 เมษายน 2560
 • (หน้า 8)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว -ภาคพิเศษ จำนวน 200 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • คะแนนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • มีผลการสอบ O-NET โดยที่วิชาภาษาอังกฤษ มากกว่าหรือเท่ากับ 16 คะแนน
 • มีผลการสอบ GAT PAT1
 • มีผลการสอบ GAT โดยที่วิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 24 คะแนน
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 200 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4, 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์