TCAS/รับตรง61 โครงการ พสวท. คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2561

รับตรง60 ผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ม.สงขลานครินทร์ 2560 (รอบ 2)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบ 2)

กําหนดการรับสมัคร

 • 15 – 31 มีนาคม 2560
 • (หน้า 5)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์

คุณสมบัติ

 • กลุ่มที่ 1 โควตาจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส
  • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์ จากทั่วประเทศ
  • บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฏหมาย มีภูมิลำเนาอยุ่ในกลุ่มจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีทะเบียนบ้านเป็นหลักฐาน
  • 7 คน
 • กลุ่มที่ 2 โควตาจังหวัดสงขลา สตูล พัทลุง
  • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์ จากโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในกลุ่มจังหวัดสงขลา สตูล และพัทลุง
  • บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฏหมาย มีภูมิลำเนาอยุ่ในกลุ่มจังหวัดสงขลา สตูล และพัทลุง ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีทะเบียนบ้านเป็นหลักฐาน
  • 6 คน
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 13 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ วิชาสามัญได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ คณิต 1 อังกฤษ ไทย สังคม
 • ยื่นผลการสอบวิชาเฉพาะ กสพท.
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)
 • (ทุนการศึกษา หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเองที่
  • กลุ่มที่ 1 รับสมัครผ่านศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลยะลา
  • กลุ่มที่ 2 รับสมัครผ่านศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลหาดใหญ่
 • (หน้า 5)
หน้า: 1 2 3 4 5 6