รับตรง60 โครงการปกติ-พิเศษ คณะมัณฑศิลป์ ม.ศิลปากร 2560 (ครั้งที่ 2)

รับตรง60 โครงการปกติ-พิเศษ คณะมัณฑศิลป์ ม.ศิลปากร 2560 (ครั้งที่ 2)

มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะมัฑณศิลป์ ประเภททั่วไป โครงการปกติและโครงการพิเศษ ประจำปีกาศึกษา 2560 (ครั้งที่ 2)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 20 มีนาคม – 10 เมษายน 2560
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะมัณฑนศิลป์
  • การออกแบบภายใน 2 คน
  • การออกแบบผลิตภัณฑ์ 15 คน
  • ประยุกตศิลปศึกษา 23 คน
  • เครื่องเคลือบดินเผา 12 คน
  • การออกแบบเครื่องประดับ 10 คน
  • การออกแบบเครื่องแต่งกาย 10 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรอื่นเทียบเท่า
 • มีผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 หรือ 2559
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 72 คน
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบวิชาเฉพาะ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5