รับตรง60 ความร่วมมือมูลนิธิชัยพัฒนา ม.สงขลา 2560

รับตรง60 ความร่วมมือมูลนิธิชัยพัฒนา ม.สงขลา 2560

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการผลิตและพัฒนาบุคลากรภายใต้ความร่วมมือมูลนิธิชัยพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 13 – 17 มีนาคม 2560
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ หาดใหญ่
  • วิศวกรรมศาสตร์ 2 คน
 • คณะแพทยศาสตร์ หาดใหญ่
  • แพทยศาสตร์ 1 คน
 • คณะพยาบาลศาสตร์ หาดใหญ่
  • พยาบาลศาสตร์ 2 คน
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร หาดใหญ่
  • การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 1 คน
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ตรัง
  • การจัดการการท่องเที่ยว 1 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 จากโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดพังงา
 • มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดพังงา เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีคะแนนการสอบ จากการสอบคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560
 • มีผลการเรียน ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 7 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)
 • (เงื่อนไขของโครงการ หน้า 6)

วิธีสมัคร

 • รับสมัครผ่านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงาน
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์