TCAS/รับตรง61 โครงการ พสวท. คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2561

รับตรง60 ศึกษิตศิลปะ คณะศิลปกรรม ม.สงขลา-ปัตตานี 2560 (รอบที่ 2)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต โครงการศึกษิตศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2)

กําหนดการรับสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์
  • 13 มีนาคม – 24 เมษายน 2560
 • สมัครด้วยตนเอง
  • 13 มีนาคม – 28 เมษายน 2560
 • (หน้า 5)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • โควตาให้โรงเรียนเป็นผู้คัดเลือก
  • ทัศนศิลป์ 10 คน
  • ออกแบบประยุกต์ศิลป์ 10 คน
  • การออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย 10 คน
 • รับตรงโดยคณะฯเป็นผู้คัดเลือก
  • ทัศนศิลป์ 10 คน
  • ออกแบบประยุกต์ศิลป์ 10 คน
  • การออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย 10 คน
 • (หน้า 4)

คุณสมบัติ

 • โควตาให้โรงเรียนเป็นผู้คัดเลือก
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • แต่ละโรงเรียนเสนอชื่อ ไม่เกิน 3 คน
 • รับตรงโดยคณะฯเป็นผู้คัดเลือก
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.25
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 60 คน
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • โควตาให้โรงเรียนเป็นผู้คัดเลือก
  • โรงเรียนคัดเลือก
  • สอบสัมภาษณ์
  • ยื่นแฟ้มผลงาน-ถ้ามี
 • รับตรงโดยคณะฯเป็นผู้คัดเลือก
  • สอบทฤษฎี/สอบปฏิบัติ
  • สอบสัมภาษณ์
  • ยื่นแฟ้มผลงาน-ถ้ามี
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านโรงเรียน
 • หรือ สมัครทางไปรษณีย์
 • หรือ ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ งานวิชาการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร 18 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7