TCAS/รับตรง61 โครงการ พสวท. คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2561

รับตรง60 +ทุน ออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย ม.สงขลา-ปัตตานี 2560

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย คณะศิลปกรรม พร้อมจัดกสรรทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

กําหนดการรับสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์
  • 9 – 21 มีนาคม 2560
 • สมัครด้วยตนเอง
  • 9 – 24 มีนาคม 2560
 • (หน้า 4)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย คณะศิลปกรรมศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิทยาลัยช่างศิลป์ สถาบันอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • ลำดับที่ 1-5 ได้รับการจัดสรรทุนการศึกษา
 • ลำดับที่ 6 เป็นต้นไป ได้รับการจัดสรรทุนการศึกษา
 • (หน้า 4)
 • (รายละเอียดทุนการศึกษา หน้า 5)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบภาคทฤษฎี
 • สอบภาคปฏิบัติ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์
 • หรือ สมัครด้วยตนเอง ที่ งานวิชาการ ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5 6