TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน พระจอมเกล้าลาดกระบัง 2561

รับตรง60 +ทุน บัณฑิตคืนถิ่น คณะวิทยาศาสตร์ ลาดกระบัง 2560

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครทุนการศึกษาโครงการบัณฑิตคืนถิ่น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

กําหนดการรับสมัคร

 • 27 กุมภาพันธ์ – 22 มีนาคม 2560
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • เคมีอุตสาหกรรม
  • เคมีสิ่งแวดล้อม
  • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
  • ฟิสิกส์ประยุกต์
  • สถิติประยุกต์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • เป็นนักเรียนของโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ สุพรรณบุรี กาญจนบุรี อ่างทอง อุทัยธานี ชัยนาท
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 8 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)
 • (ทุนการศึกษา หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์ โดยส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานมาที่ งานกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4