TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน พระจอมเกล้าลาดกระบัง 2561

รับตรง60 โควตาบุตรบุคลากรฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง 2560 (รอบ 2)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ โควตาบุตรของบุคลากร สจล. ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบ 2)

กําหนดการรับสมัคร

 • 27 กุมภาพันธ์ – 17 มีนาคม 2560
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมโทรคมนาคม
  • วิศวกรรมไฟฟ้า (รวมสาขาวิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า)
  • วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
  • วิศวกรรมเคมี
  • วิศวกรรมปิโตรเคมี
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมเกษตร
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมอาหาร
  • วิศวกรรมขนส่งทางราง
  • วิศวกรรมการออกแบบการผลิตและวัสดุ
  • วิศวกรรมการวัดคุม
  • วิศวกรรมระบบควบคุม
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมสารสนเทศ
  • วิศวกรรมอัตโนมัติ
  • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • ผู้สมัครเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย ของบุคลากรของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ยกเว้นบุตรบุญธรรม
 • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • 5 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ งานวิชาการปริญญาตรี ส่วนสนับสนุนวิชาการ ชั้น 1
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4