รับตรง60 ทั่วประเทศ 855 คน ม.นครพนม 2560 (รอบ 2)

รับตรง60 ทั่วประเทศ 855 คน ม.นครพนม 2560 (รอบ 2)

มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบรับตรงทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบ 2)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 15 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2560
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   • รัฐประศาสนศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
   • ภาษาอังกฤษ
   • สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
   • นิติศาสตร์
  • (หน้า 4)
 • คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
   • การบัญชี-เทียบโอน
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการกีฬา
  • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
   • นิเทศศาสตร์
  • (หน้า 4)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมอุตสาหการ
   • วิศวกรรมอุตสาหการ-เทียบโอน
   • วิศวกรรมโยธา
   • วิศวกรรมโยธา-เทียบโอน
   • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • (หน้า 4)
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีเครื่องกล-ต่อเนื่อง
   • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-ต่อเนื่อง
   • เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม-ต่อเนื่อง
   • เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
   • เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์-เทียบโอน
  • (หน้า 5)
 • คณะเกษตรและเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เกษตรศาสตร์-พืชศาสตร์
   • เกษตรศาสตร์-พืชศาสตร์-เทียบโอน
   • เกษตรศาสตร์-สัตวศาสตร์
   • เกษตรศาสตร์-สัตวศาสตร์-เทียบโอน
   • เกษตรศาสตร์-การประมง
   • เกษตรศาสตร์-การประมง-เทียบโอน
   • เทคโนโลยีอาหาร
   • เทคโนโลยีอาหาร-เทียบโอน
  • (หน้า 5)
 • วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
   • การโรงแรมและภัตตาคาร
  • (หน้า 5)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เคมี
   • ฟิสิกส์
   • ชีววิทยา
  • (หน้า 5)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้น หรือกำลังศึกษาชั้น ม.6 ปวช.3 ปวส.2 หรือเทียบเท่า
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2, 4)

จำนวนที่รับ

 • รวม 855 คน
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบคัดเลือก และ/หรือ สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)
 • (ค่าเทอม หน้า 7)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของวิทยาลัย
 • (หน้า 6)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: