TCAS/รับตรง61 ประเภทอิสระ ม.เกษตรศาสตร์-ศรีราชา 2561

รับตรง60 เศรษฐศาสตร์-ภาษาอังกฤษ/BECON ม.เกษตรศาสตร์ 2560 (รอบที่ 2)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ/BECON คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2)

กําหนดการรับสมัคร

 • 4 มีนาคม – 7 พฤษภาคม 2560
 • (หน้า 4)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ/BECON คณะเศรษฐศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาในประเทศ หรือต่างประเทศ
 • มีผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • TOEFL
   • Paper-based — ไม่ต่ำกว่า 530
   • หรือ Computer-based — ไม่ต่ำกว่า 196
   • หรือ Internet-based — ไม่ต่ำกว่า 62
  • หรือ IELTS — ไม่ต่ำกว่า 5
  • หรือ SAT I (Verbal หรือ Critical Reading) — ไม่ต่ำกว่า 350
  • หรือ CU-TEP — ไม่ต่ำกว่า 70
  • หรือ TU-GET — ไม่ต่ำกว่า 500
  • หรือ GAT (ตอน 2 ภาษาอังกฤษ) — ไม่ต่ำกว่า 75
  • หรือ KU-EPT — ไม่ต่ำกว่า 60
 • มีผลการสอบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์ อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • สอบผ่านการทดสอบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์และสถิติ ประจำปีการศึกษา 2560
  • หรือ SAT I (Math) — ไม่ต่ำกว่า 530
  • หรือ PAT 1 — ไม่ต่ำกว่า 60
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 70 คน
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • ยื่นใบสมัครได้ที่ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ชั้น 3 อาคาร 1 (อาคารพิทยาลงกรณ) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5