รับตรง60 คณะวิทยาการสื่อสาร ม.สงขลานครินทร์-ปัตตานี 2560

รับตรง60 คณะวิทยาการสื่อสาร ม.สงขลานครินทร์-ปัตตานี 2560

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ คณะวิทยาการสื่อสาร ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 6 – 26 มีนาคม 2560
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาการสื่อสาร
  • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
   • มีคะแนนเฉลี่ยรวมในกลุ่มสาระภาษาไทยและสังคมศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75 และกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 2.00
   • ทุกแผนการเรียน
   • 30 คน
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
   • มีคะแนนเฉลี่ยในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50
   • วิทย์-คณิต, ศิลป์-คณิต
   • 30 คน
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ
   • ทุกแผนการเรียน
   • 20 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.50 กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วใช้ตลอดหลักสูตร
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 80 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นแฟ้มผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • หรือ สมัครด้วยตนเอง ที่ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์