รับตรง60 ภาคปกติ 2,114 คน ม.ราชภัฏนครปฐม 2560 (รอบที่ 2)

รับตรง60 ภาคปกติ 2,114 คน ม.ราชภัฏนครปฐม 2560 (รอบที่ 2)

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ต
  • 9 มกราคม – 24 เมษายน 2560
 • สมัครด้วยตนเอง
  • 9 มกราคม – 30 เมษายน 2560
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะครุศาสตร์
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
   • การศึกษาปฐมวัย
   • พลศึกษา
   • การประถมศึกษา
   • เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
  • (สาขาอื่นๆ แยกไปอยู่ตามคณะอื่นๆ)
  • (หน้า 2)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
   • คณิตศาสตร์
   • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
   • คอมพิวเตอร์
   • ฟิสิกส์
   • เคมี
   • ชีววิทยา
   • อุตสาหกรรมศิลป์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
   • จุลชีววิทยา
   • เทคโนโลยีการผลิตพืช
   • สาธารณสุขศาสตร์
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • เคมี
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
   • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
   • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
   • วิทยาการข้อมูล
   • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
   • ฟิสิกส์อุตสาหกรรม
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมโยธา
   • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การจัดการอาหาร
  • (หน้า 2)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
   • สังคมศึกษา
   • ภาษาไทย
   • ภาษาอังกฤษ
   • ดนตรีศึกษา
   • ภาษาจีน
   • ศิลปศึกษา
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
   • การท่องเที่ยวและการโรงแรม
   • การพัฒนาชุมชน
   • ภาษาอังกฤษ
   • บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
   • ออกแบบดิจิทัลอาร์ต
   • ออกแบบนิเทศศิลป์
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   • รัฐประศาสนศาสตร์
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
   • นิติศาสตร์
  • (หน้า 3)
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
   • ธุรกิจศึกษา
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการทั่วไป
   • การตลาด
   • การเงินและการธนาคาร
   • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • ธุรกิจระหว่างประเทศ
   • การจัดการโลจิสติกส์
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
  • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
   • ประชาสัมพันธ์
   • วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
  • (หน้า 3)
 • คณะพยาบาลศาสตร์
  • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
   • พยาบาลศาสตร์
  • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ม.6 ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด

จำนวนที่รับ

 • รวม 2,117 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • หรือ สมัครด้วยตนเอง ที่ ห้องรับสมัคร ชั้น 1 อาคารศูนย์ศึกษาพัฒนาจังนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: