TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน พระจอมเกล้าลาดกระบัง 2561

รับตรง60 ประเภทสอบตรง ลาดกระบัง-ชุมพร 2560 (เพิ่มเติม)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประเภทสอบตรง ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)

กําหนดการรับสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ต
  • 1 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2560
 • สมัครด้วยตนเอง
  • 1 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม 2560
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ
  • เทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช
  • สัตวศาสตร์
  • เทคโนโลยีชีวภาพ
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  • บริหารธุรกิจ
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
  • วิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมเกษตร
  • วิศวกรรมสารสนเทศ
  • วิศวกรรมเครื่องกล-ใช้วุฒิปวส.
  • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-ใช้วุฒิปวส.
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปวช. ปวส.
 • มีคุณสมบัติเฉพาะ ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 350 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบคัดเลือก
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • หรือ สมัครด้วยตนเองที่ งานทะเบียนและประมวลผล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4