รับตรง60 คัดเลือกตรงกลุ่ม ปวช. พระจอมเกล้าธนบุรี 2560

รับตรง60 คัดเลือกตรงกลุ่ม ปวช. พระจอมเกล้าธนบุรี 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการคัดเลือกตรงกลุ่ม ปวช. ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 3 มีนาคม – 2 เมษายน 2560
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมเครื่องกล-พลังงาน เศรษฐศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม
  • (หน้า 4)
  • วิศวกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
  • (หน้า 4)
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมไฟฟ้า-ระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์กําลัง และพลังงาน
  • (หน้า 5)
  • วิศวกรรมโยธา-หลักสูตรนานาชาติ
  • (หน้า 6)
  • วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด-สหกิจศึกษา
  • (หน้า 7)
 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำลัง
  • วิศวกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์
  • วิศวกรรมไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์
  • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-เครื่องกล
  • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-ไฟฟ้า
  • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-โยธา
  • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-อุตสาหการ
  • (หน้า 8)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณิตศาสตร์
  • สถิติ
  • (หน้า 10)
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
  • (หน้า 11)
  • ฟิสิกส์ประยุกต์
  • (หน้า 11)
 • สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
  • วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
  • (หน้า 12)

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ปวช. ในสายวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีผลการเรียนเฉลียสะสม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด

จำนวนที่รับ

 • รวม 172 คน

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลงาน-ถ้ามี
 • สอมสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์