รับตรง61 โควตาภาคเหนือ ม.นเรศวร 2561 (TCAS รอบ 2)

รับตรง60 ความสามารถนาฏศิลป์/ดนตรี ม.นเรศวร 2560 (รอบ 2)

มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการผู้มีความสามารถด้านนาฏศิลป์ ดนตรี ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบ 2)

กําหนดการรับสมัคร

 • 22 กุมภาพันธ์ – 7 มิถุนายน 2560
 • (หน้า 2)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  • สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย 20 คน
  • สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย 10 คน
  • สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ตะวันตก 10 คน
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
 • มีความสามารถพิเศษ หรือเคยเข้าร่วมโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับนาฏศิลป์ไทย ดนตรีไทย ดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีตะวันตก ทั้งด้านขับร้อง หรือบรรเลง
 • มีผลการสอบ O-NET
 • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • รวม 40 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบปฏิบัติ และ/หรือ สอบทฤษฎี
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์
 • หรือ สมัครด้วยตนเอง ที่ หน่วยรับเข้าศึกษา งานทะเบียนนิสิตฯ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5 6