TCAS/รับตรง61 โควตา จ.นครศรีธรรมราช ม.วลัยลักษณ์ 2561

รับตรง60 ความสามารถศิลปะ/สิ่งประดิษฐ์ ม.วลัยลักษณ์ 2560

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถด้านศิลปะหรือผลงานสิ่งประดิษฐ์ ในสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2560

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2560
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • ประเภทที่ 1 – นักเรียนที่มีผลการเรียนด้านศิลปะดี
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทั่วประเทศ
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยเฉพาะรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ ไม่น้อยกว่า 3.50
  • 10 คน
 • ประเภทที่ 2 – นักเรียนที่ได้รางวัลด้านศิลปะหรือผลงานสิ่งประดิษฐ์
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทั่วประเทศ
  • เคยได้รับรางวัลชนะเลิศ หรือรองชนะเลิศอันดับ 1 หรือรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดวาดภาพศิลปะ และ/หรือ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ในทุกระดับ
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยเฉพาะรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ ไม่น้อยกว่า 2.75
  • 10 คน
 • (หน้า 4)

จำนวนที่รับ

 • รวม 20 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5