TCAS/รับตรง61 เทคโนโลยีอุตสาหกรรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา 2561

รับตรง60 Direct Admissions เภสัชศาสตร์ ม.บูรพา 2560 (รอบที่ 2)

มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ด้วยวิธีรับตรง Direct Admission ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2)

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 เมษายน – 15 มิถุนายน 2560
 • (หน้า 2)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
 • 24 คน
 • (หน้า 3)

การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สำหรับบุคคลทั่วไป

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ทั่วประเทศ หรือต่างประเทศ
 • 14 คน
 • (หน้า 4)

การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ตามโครงการการพัฒนากำลังคนทางเภสัชศาสตร์เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการเภสัชกรรม

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ทั่วประเทศ หรือต่างประเทศ
 • เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือคู่สมรส ของผู้รับอนุญาตประกอบการร้านขายยาแผนปัจจุบัน ที่เป็นสมาชิกชมรมเภสัชกรชลบุรี ชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย สมาคมร้านขายยา หรือชมรมผู้ประกอบการค้ายาจังหวัดชลบุรี องค์กรใดองค์กรหนึ่ง หรือหน่วยงานที่มีข้อตกลงความร่วมมือเป็นผู้รับรอง
 • 4 คน
 • (หน้า 4)

การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิต พิบูลบําเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสาธิต พิบูลบําเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.5
 • หากมีคุณสมบัติโดดเด่นด้านความเป็นผู้นำ วิชาการ กีฬา ภาษาอังกฤษ ชุมชนสัมพันธ์ๆ หรืออื่นๆ อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มจำนวนรับเป็นกรณีพิเศษ
 • (หน้า 4)

จำนวนที่รับ

 • รวม 42 คน
 • (หน้า 5)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ GAT / PAT 1 / PAT 2
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4, 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 6)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8