TCAS/รับตรง61 ผู้มีความรู้ด้านวิทยาการสารสนเทศ-ระบบเทียบเข้า ม.มหาสารคาม 2561

รับตรง60 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์-ดำเนินการเอง ม.มหาสารคาม 2560

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบปกติ โครงการที่คณะฯดำเนินการเอง คุณมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

กําหนดการรับสมัคร

 • 15 มีนาคม – 9 มิถุนายน 2560
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  • ประวัติศาสตร์ 10 คน
  • ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน-เขมร 4 คน
  • ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน-ลาว 4 คน
  • ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน-เวียดนาม 4 คน
  • ภาษาเกาหลี 5 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2559
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • มีผลการสอบ GAT
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 27 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3