รับตรง60 วิศวกรรมศาสตร์ (เทียบเข้า) ม.มหาสารคาม 2560

รับตรง60 วิศวกรรมศาสตร์ (เทียบเข้า) ม.มหาสารคาม 2560

มหาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ (เทียบเข้า) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกาา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 14 กุมภาพันธ์ – 7 เมษายน 2560
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสบัณฑิต
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมการผลิต
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาในระดับ ปวส.2 หรือเทียบเท่า ด้านช่างทุกสาชา หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 160 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบคัดเลือก
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์
 • หรือ สมัครด้วยตนเอง ที่ งานวิชาการชั้น 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์