รับตรง60 การพยาบาลสัตว์-ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ 2560 (2 รอบ)

รับตรง60 การพยาบาลสัตว์-ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ 2560 (2 รอบ)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ ภาคพิเศษ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2560 (2 รอบ)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

  • รอบที่ 1 : 20 เมษายน – 19 พฤษภาคม 2560
  • รอบที่ 2 : 8 – 18 มิถุนายน 2560

สาขาที่เปิดรับ

  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ ภาคพิเศษ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

คุณสมบัติ

  • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • มีผลการสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 16 คะแนน
  • มีผลการสอบ GAT-ตอน2 / PAT 2 ครั้งที่ 1/2560 หรือ 2/2560

จำนวนที่รับ

  • 75 คน

กระบวนการคัดเลือก

  • ยื่นผลการสอบ

รับข่าวสารเพิ่มเติม

วิธีสมัคร

  • สมัครทางอีเมล์

เว็บไซต์