โควตาพิเศษ โรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น ม.เกษตรศาสตร์ 2557

โควตาพิเศษ โรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น ม.เกษตรศาสตร์ 2557

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครเข้าศึกษาในโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น (โควตาพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2557

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 28 พฤศจิกายน ถึง 12 ธันวาคม 2556

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเกษตร
 • คณะบริหารธุรกิจ
 • คณะประมง
 • คณะมนุษย์ศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะศึกษาศาสตร์
 • คณะเศรฐศาสตร์
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • คณะสังคมศาสตร์
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
 • คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
 • คณะสิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติ

 • เป็นนักเรียนที่ผ่านการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปิที่ 5 และปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปิที่ 6 ของโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนครสวรรค์ พิจิตร ชัยภูมิ เพขรบูรณ์ และในเขตการศึกษา 1, 5, 6และ 12 ดังมีรายชื่อจังหวัดต่อไปนี้
  • เขตการศึกษา 1 ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ และสมุทรสาคร
  • เขตการศึกษา 5 ได้แก่ กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม และสุพรรณบุรี
  • เขตการศึกษา 6 ได้แก่ ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง และอุทัยธานี
  • เขตการศึกษา 12 ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ระยอง จันทบุรี และตราด
 • มีผลการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ครั้งที่ 1/2557
 • เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะ ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด

จำนวนรับ

 • 354 คน

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านเว็บไซต์ที่ htts://admission.ku.ac.th/

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์