รับตรง60 ออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองบัณฑิต คณะสถาปัตย์ ม.ธรรมศาสตร์ 2560 (รอบที่ 2)

รับตรง60 ออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองบัณฑิต คณะสถาปัตย์ ม.ธรรมศาสตร์ 2560 (รอบที่ 2)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีควบโท หลักสูตรกการออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 21 กุมภาพันธ์ – 30 มีนาคม 2560
 • (หน้า 8)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ปริญญาตรีควบปริญญาโท
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาในระดับเกรด 12 ในโรงเรียนนานาชาติ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.50 กรณีที่สำเร็จการศึกษาแล้วใช้ตลอดหลักสูตร
 • มีผลคะแนนจากการทดสอบภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
  • TOEFL / TU-GET / IELTS
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 20 คน
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • ยื่นแฟ้มผลงานศิลปะ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8