TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.ขอนแก่น 2561

รับตรง60 ความสามารถด้านการออกแบบ คณะสถาปัตย์ ม.ขอนแก่น 2560

มหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โครงการรับผู้มีความสามารถด้านการออกแบบ ประจำปีการศึกษา 2560

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2560
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • มีผลงานด้านการออกแบบ ทัศนศิลป์ สร้างสรรค์ หรือศิลปะแขนงอื่น
  • หรือ เป็นบุตร หรือหลานที่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดของช่างฝีมือ ปราชญ์ชุมชน ศิลปินท้องถิ่น ผู้สร้างหรือสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านทัศนศิลป์ งานสร้างสรรค์ งานหัตถกรรม งานศิลปะ หรืองานฝีมือในแขนงที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร ผู้สร้างผลงานที่มีคุณค่าอันเป็นประจักษ์ต่อสาธารณะ และเป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน ผู้ที่รับรางวัล หรือได้รับการเชิดชูเกียรติจากองค์กรในระดับภูมิภาค ที่เกี่ยวข้องในสาขาศิลปวัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือการสร้างสรรค์
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 10 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ
 • สอบคัดเลือก
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5