รับตรง60 ภาคปกติ ประเภททั่วไป ม.ราชภัฏเชียงราย 2560

รับตรง60 ภาคปกติ ประเภททั่วไป ม.ราชภัฏเชียงราย 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • สาขาที่มีการสอบ
  • 6 กุมภาพันธ์ – 24 มีนาคม 2560
  • (หน้า 12)
 • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
  • 20 กุมภาพันธ์ – 24 มีนาคม 2560
  • (หน้า 17)
 • สาขาที่ไม่มีการสอบ
  • 6 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2560
  • (หน้า 8)

สาขาที่เปิดรับ – ที่ไม่มีการสอบ (หน้า 2-9)

 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • หลักสูตรสถาปัตยกรรมบัณฑิต
   • นวัตกรรมการออกแบบ
   • นวัตกรรมการออกแบบ-เทียบโอน
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีไฟฟ้า
   • เทคโนโลยีก่อสร้าง
   • เทคโนโลยีไฟฟ้า-เทียบโอน
   • เทคโนโลยีก่อสร้าง-เทียบโอน
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมโลจิสติกส์
   • วิศวกรรมพลังงาน
   • วิศวกรรมโลจิสติกส์-เทียบโอน
   • วิศวกรรมพลังงาน-เทียบโอน
  • (หน้า 3)
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการ
   • การตลาด
   • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
   • การจัดการโลจิสติกส์
   • เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
   • การจัดการการค้าสมัยใหม่
   • การจัดการ-เทียบโอน
   • การตลาด-เทียบโอน
   • การจัดการการค้าสมัยใหม่-เทียบโอน
  • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
   • การสื่อสารสื่อใหม่
   • การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
   • ดิจิทัลมัลติมีเดีย
  • (หน้า 4)
 • คณะมนุษยศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาไทย
   • ภาษาจีน
   • ภาษาจีนเพื่อการค้าระหว่างประเทศ
   • ภาษาญี่ปุ่น
   • ภาษาอังกฤษ-ภาษาศาสตร์
   • ภาษาอังกฤษ-ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
   • ภาษาอังกฤษศึกษา-หลักสูตรนานาชาติ
   • ภาษาและวัฒนธรรมไทย
   • ภาษาเกาหลี
  • (หน้า 4)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • ชีววิทยา
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
   • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
   • เคมี
   • คณิตศาสตร์
  • (หน้า 5)
 • สำนักวิชาสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
   • การพัฒนาสังคม
   • ทัศนศิลป์
   • ดนตรี
   • คหกรรมศาสตร์ประยุกต์
   • การจัดการภูมิปัญญาและทรัพยากรทางวัฒนธรรม
   • นวัตกรรมสังคม
   • สหวิทยาการการบริหารท้องถิ่น
   • ชาติพันธุ์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
   • คหกรรมศาสตร์ประยุกต์-เทียบโอน
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • จิตวิทยาสังคม-จิตวิทยาอุตสาหกรรม
   • ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
  • (หน้า 5)
 • สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • กราฟิกดีไซน์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์-วิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ-เทียบโอน
  • (หน้า 6)
 • สำนักวิชาการท่องเที่ยว
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การจัดการการท่องเที่ยว
   • การบริหารโรงแรม
   • การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ-หลักสูตรนานาชาติ
   • การบริหารโรงแรม-เทียบโอน
   • การจัดการการท่องเที่ยว-เทียบโอน
  • (หน้า 6)
 • สำนักวิชาบัญชี
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
   • การบัญชี-เทียบโอน
  • (หน้า 7)
 • สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   • รัฐประศาสนศาสตร์
   • การปกครองท้องถิ่น
  • (หน้า 7)
 • สำนักวิชานิติศาสตร์
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
   • นิติศาสตร์
  • (หน้า 7)

สาขาที่เปิดรับ – ที่มีการสอบ (หน้า 10-14)

 • สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • สาธารณสุขศาสตร์
   • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
   • การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัย
  • (หน้า 11)
 • วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • การจัดการท่าอากาศยาน
   • การจราจรทางอากาศ
   • การขนส่งสินค้าทางอากาศ
  • (หน้า 11)
 • วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก
  • หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
   • การแพทย์แผนไทย
  • (หน้า 12)

สาขาที่เปิดรับ – หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หน้า 15-18)

 • คณะครุศาสตร์
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
   • คหกรรมศาสตร์
   • อุตสาหกรรมศิลป์
   • เคมี
   • ฟิสิกส์
   • ชีววิทยา
  • (หน้า 16)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: