รับตรง60 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2560 (3 รอบ)

รับตรง60 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2560 (3 รอบ)

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 (3 รอบ)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • รอบที่ 1 : 26 ธันวาคม 2559 – 30 มกราคม 2560
 • รอบที่ 2 : 6 กุมภาพันธ์ – 24 มีนาคม 2560
 • รอบที่ 3 : 26 ธันวาคม 2559 – 12 พฤษภาคม 2560
 • (แต่ละรอบเปิดรับสมัครไม่ครบทุกสาขาวิชา)

สาขาที่เปิดรับ

 • วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering) 30 คน
 • วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering) 20 คน
 • ภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ (Thai as a Foreign Language) 30 คน
 • สังคมศาสตร์ (Social Science) 25 คน
 • พยาบาลศาสตร์ (Nursing Science) 10 คน
 • เศรษฐศาสตร์ (Economics) 40 คน
 • (Integrated Design in Emerging Architecture) 20 คน

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า จากในหรือต่างประเทศ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีผลทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง (IELTS / TOEFL / SAT I) หรือเข้ารับการทดสอบจากวิทยาลัย
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด

จำนวนที่รับ

 • รวม 175 คน

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบเพิ่มเติม-บางสาขาวิชา
 • สอบสัมภาษณ์

รับข่าวสารเพิ่มเติม

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

เว็บไซต์