รับตรง60 ประเภทโควตา 5 โครงการ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2560

รับตรง60 ประเภทโควตา 5 โครงการ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา 5 โครงการ ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 6 – 23 กุมภาพันธ์ 2560

1.โควตาวิชาสามัญ (หน้า 2-4)

 • สาขาที่เปิดรับ
  • สาขาวิศวกรรมศาสตร์
   • วิศวกรรมเกษตรและอาหาร
   • วิศวกรรมการผลิต
   • วิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์
   • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
   • วิศวกรรมเคมี
   • วิศวกรรมเครื่องกล
   • วิศวกรรมเซรามิก
   • วิศวกรรมโทรคมนาคม
   • วิศวกรรมพอลิเมอร์
   • วิศวกรรมไฟฟ้า
   • วิศวกรรมโยธา
   • วิศวกรรมยานยนต์
   • วิศวกรรมโลหการ
   • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
   • วิศวกรรมอุตสาหการ
   • วิศวกรรมอากาศยาน
   • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
   • วิศวกรรมเครื่องมือ
   • วิศวกรรมปิโตรเลียมและเทคโนโลยีธรณี
   • วิศวกรรมธรณี
   • วิศวกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
   • นิเทศศาสตร์
   • ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
   • สารสนเทศศึกษาและซอฟต์แวร์วิสาหกิจ
  • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
   • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
   • อนามัยสิ่งแวดล้อม
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
  • สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
  • (หน้า 2)
 • คุณสมบัติ
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดย
   • นักเรียนแผนวิทย์-คณิต สามารถสมัครได้ทุกกลุ่มวิชา
   • นักเรียนแผนศิลป์ สามารถสมัครได้เฉพาะกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • มีผลการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2560
  • (หน้า 2)
 • จำนวนที่รับ
  • รวม 865 คน
  • (หน้า 2)
 • วิธีการคัดเลือก
  • ยื่นผลการสอบ
  • สอบสัมภาษณ์
  • (หน้า 3)

2.โควตานักกีฬา (หน้า 5-7)

 • สาขาที่เปิดรับ
  • สาขาวิศวกรรมศาสตร์
   • วิศวกรรมเกษตรและอาหาร
   • วิศวกรรมการผลิต
   • วิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์
   • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
   • วิศวกรรมเคมี
   • วิศวกรรมเครื่องกล
   • วิศวกรรมเซรามิก
   • วิศวกรรมโทรคมนาคม
   • วิศวกรรมพอลิเมอร์
   • วิศวกรรมไฟฟ้า
   • วิศวกรรมโยธา
   • วิศวกรรมยานยนต์
   • วิศวกรรมโลหการ
   • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
   • วิศวกรรมอุตสาหการ
   • วิศวกรรมอากาศยาน
   • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
   • วิศวกรรมเครื่องมือ
   • วิศวกรรมปิโตรเลียมและเทคโนโลยีธรณี
   • วิศวกรรมธรณี
   • วิศวกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
   • นิเทศศาสตร์
   • ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
   • สารสนเทศศึกษาและซอฟต์แวร์วิสาหกิจ
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
   • การจัดการการตลาด
   • การจัดการโลจิสติกส์
   • การประกอบการ
  • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
   • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
   • อนามัยสิ่งแวดล้อม
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
  • (หน้า 5)
 • คุณสมบัติ
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดย
   • นักเรียนแผนวิทย์-คณิต สามารถสมัครได้ทุกกลุ่มวิชา
   • นักเรียนแผนศิลป์ สามารถสมัครได้เฉพาะกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีการจัดการ
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • มีความสามารถและผลงานทางด้านกีฬา ในชนิดกีฬาที่มหาลัยกำหนด ดังนี้
   • กรีฑา ว่ายน้ำ บาสเกตบอล ฟุตบอล วอลเลย์บอล กอล์ฟ เซปักตะกร้อ ดาบสากล เทควันโด เทนนิส เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน ยิงปืน รักบี้ฟุตบอล วอลเลย์บอลชายหาด เปตอง เรือพาย ลีลาศ ฟุตซอล หมากกระดาน ครอสเวิร์ด บริดจ์ หรือชนิดกีฬาอื่นๆ เพิ่มเติม โดยความเห็นชอบของมหาวิทยาลัย
 • จำนวนที่รับ
  • 60 คน
  • (หน้า 5)
  • (สิทธิ์ที่จะได้รับ หน้า 6)
 • วิธีการคัดเลือก
  • ยื่นผลการเรียน
  • ยื่นผลงาน
  • ทดสอบทักษะ
  • (หน้า 7)

3.โควตาดนตรีและนาฏศิลป์ (หน้า 8-10)

 • สาขาที่เปิดรับ
  • สาขาวิศวกรรมศาสตร์
   • วิศวกรรมเกษตรและอาหาร
   • วิศวกรรมการผลิต
   • วิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์
   • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
   • วิศวกรรมเคมี
   • วิศวกรรมเครื่องกล
   • วิศวกรรมเซรามิก
   • วิศวกรรมโทรคมนาคม
   • วิศวกรรมพอลิเมอร์
   • วิศวกรรมไฟฟ้า
   • วิศวกรรมโยธา
   • วิศวกรรมยานยนต์
   • วิศวกรรมโลหการ
   • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
   • วิศวกรรมอุตสาหการ
   • วิศวกรรมอากาศยาน
   • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
   • วิศวกรรมเครื่องมือ
   • วิศวกรรมปิโตรเลียมและเทคโนโลยีธรณี
   • วิศวกรรมธรณี
   • วิศวกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
   • นิเทศศาสตร์
   • ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
   • สารสนเทศศึกษาและซอฟต์แวร์วิสาหกิจ
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
   • การจัดการการตลาด
   • การจัดการโลจิสติกส์
   • การประกอบการ
  • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
   • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
   • อนามัยสิ่งแวดล้อม
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
  • (หน้า 8)
 • คุณสมบัติ
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดย
   • นักเรียนแผนวิทย์-คณิต สามารถสมัครได้ทุกกลุ่มวิชา
   • นักเรียนแผนศิลป์ สามารถสมัครได้เฉพาะกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีการจัดการ
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • มีความสามารถทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์ โดยมีเอกสารรับรอง
  • (หน้า 9)
 • จำนวนที่รับ
  • 40 คน
  • (หน้า 8)
 • วิธีการคัดเลือก
  • ยื่นผลการเรียน
  • ยื่นผลงาน
  • ทดสอบทักษะความสามารถ
  • (หน้า 10)

4.โควตาเด็กดีมีคุณธรรม (หน้า 11-13)

 • สาขาที่เปิดรับ
  • สาขาวิศวกรรมศาสตร์
   • วิศวกรรมเกษตรและอาหาร
   • วิศวกรรมการผลิต
   • วิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์
   • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
   • วิศวกรรมเคมี
   • วิศวกรรมเครื่องกล
   • วิศวกรรมเซรามิก
   • วิศวกรรมโทรคมนาคม
   • วิศวกรรมพอลิเมอร์
   • วิศวกรรมไฟฟ้า
   • วิศวกรรมโยธา
   • วิศวกรรมยานยนต์
   • วิศวกรรมโลหการ
   • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
   • วิศวกรรมอุตสาหการ
   • วิศวกรรมอากาศยาน
   • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
   • วิศวกรรมเครื่องมือ
   • วิศวกรรมปิโตรเลียมและเทคโนโลยีธรณี
   • วิศวกรรมธรณี
   • วิศวกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
   • นิเทศศาสตร์
   • ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
   • สารสนเทศศึกษาและซอฟต์แวร์วิสาหกิจ
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
   • การจัดการการตลาด
   • การจัดการโลจิสติกส์
   • การประกอบการ
  • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
   • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
   • อนามัยสิ่งแวดล้อม
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
  • (หน้า 11)
 • คุณสมบัติ
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดย
   • นักเรียนแผนวิทย์-คณิต สามารถสมัครได้ทุกกลุ่มวิชา
   • นักเรียนแผนศิลป์ สามารถสมัครได้เฉพาะกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีการจัดการ
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • มีผลงานด้านคุณธรรม จริยธรรมต่างๆ และประพฤติตนเป็นประโยชน์แก่สังคม โดยมีเอกสารรับรอง จากหน่วยงานระดับประเทศ
  • (หน้า 12)
 • จำนวนที่รับ
  • 40 คน
  • (หน้า 11)
 • วิธีการคัดเลือก
  • ยื่นผลการเรียน
  • ยื่นผลงาน
  • สอบสัมภาษณ์
  • (หน้า 13)

5.โควตาผู้มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หน้า 14-17)

 • สาขาที่เปิดรับ
  • สาขาวิศวกรรมศาสตร์
   • วิศวกรรมเกษตรและอาหาร
   • วิศวกรรมการผลิต
   • วิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์
   • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
   • วิศวกรรมเคมี
   • วิศวกรรมเครื่องกล
   • วิศวกรรมเซรามิก
   • วิศวกรรมโทรคมนาคม
   • วิศวกรรมพอลิเมอร์
   • วิศวกรรมไฟฟ้า
   • วิศวกรรมโยธา
   • วิศวกรรมยานยนต์
   • วิศวกรรมโลหการ
   • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
   • วิศวกรรมอุตสาหการ
   • วิศวกรรมอากาศยาน
   • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
   • วิศวกรรมเครื่องมือ
   • วิศวกรรมปิโตรเลียมและเทคโนโลยีธรณี
   • วิศวกรรมธรณี
   • วิศวกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
   • นิเทศศาสตร์
   • ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
   • สารสนเทศศึกษาและซอฟต์แวร์วิสาหกิจ
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
   • การจัดการการตลาด
   • การจัดการโลจิสติกส์
   • การประกอบการ
  • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
   • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
   • อนามัยสิ่งแวดล้อม
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
  • (หน้า 14)
 • คุณสมบัติ
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดย
   • นักเรียนแผนวิทย์-คณิต สามารถสมัครได้ทุกกลุ่มวิชา
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยคณิต วิทย์ ภาษาต่างประเทศ แต่ละกลุ่ม ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยี ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
  • (หน้า 15)
 • จำนวนที่รับ
  • 100 คน
  • (หน้า 14)
 • วิธีการคัดเลือก
  • ยื่นผลงาน
  • (หน้า 16)
  • (ทุนการศึกษา หน้า 16)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอรเน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์