TCAS/รับตรง61 เทคโนโลยีอุตสาหกรรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา 2561

รับตรง60 วิทยาลัยนานาชาติ ม.บูรพา 2560 (ภาคต้น)

มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติ ภาคต้น ประจำปีการศึกาา 2560

กําหนดการรับสมัคร

 • 16 มกราคม – 28 กรกฎาคม 2560
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจ
  • การตลาด
  • การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
  • การเงิน
  • การจัดการโลจิสติกส์
  • การจัดการการบริการและการท่องเที่ยวนานาชาติ
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  • ทักษะการติดต่อสื่อสารเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  • การติดต่อสื่อสารเชิงธุรกิจ
 • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
  • นิเทศศิลป์และการออกแบบ
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากในประเทศ หรือต่างประเทศ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.80 หรือตามที่คณะกรรมการพิจารณาเป็นกรณีๆไป
 • สามารถติดต่อสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 150 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 2)
 • (ค่าเทอม หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอีเมล์
 • หรือ สมัครด้วยตนเอง ที่ สำนักงานคณบดี ชั้น 1 อาคารวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4